CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PRODUCTE:
CIMENT NATURAL RÀPID NR-20

NORMATIVA:

UNE 41.161

CARACTERÍSTIQUES:

1h 3h 6h 1 dia 7 dies 28 dies
RESISTÈNCIA COMPRESIÓ (MPa) 1.8 2.0 2.4 3.3 10.6 15.8
RESISTÈNCIA TRACCIÓ (MPa) 0.9 0.9 1.0 1.0 3.5 5.1

PRINCIPI D'ADORMIMENT A 20ºC: 2 - 3 MIN

REGISTRE:

ITEC (nº. 369)

DESCRIPCIÓ:

AQUEST CIMENT NATURAL RÀPID ÉS ÚNICAMENT EL RESULTAT DE LA CALCINACIÓ I MOLTURACIÓN DE MARGUES CALCÀRIES PRÈVIAMENT SELECCIONADES, SENSE CAP ADDITIU ARTIFICIAL.

UTILITZACIÓ:

 • HUMITEJAR LES ZONES D'APLICACIÓ.
 • BARREJAR RÀPIDAMENT EL CIMENT I L'AIGUA NECESSÀRIA PER ACONSEGUIR UNA PASTA PLÀSTICA UNIFORME.
 • APLICAR ABANS DE COMENÇAR L'ENDURIMENT.
 • UN COP COMENÇAT L'ENDURIMENT, REBUTJAR LA MASSA, NO REAMASAR.
 • NO UTILITZAR PER A L'ELABORACIÓ DE FORMIGONS ESTRUCTURALS.
 • EMMAGATZEMAR ELS SACS A LLOC SEC.
 • ES RECOMANA LA MANIPULACIÓ AMB GUANTS I ULLERES DE SEGURETAT, EVITAR LA FORMACIÓ DE POLS.

APLICACIONS:

 • FIXACIÓ RÀPIDA DE REIXES, SUPORTS, MARCS, ...
 • FORMACIÓ D'ENVANS PRIMS I SOLERES.
 • FORMACIÓ D'ARESTES.
 • TAPONAT DE VIES D'AIGUA I ESQUERDES.
 • LLISCATS D'IMPERMEABILITZACIÓ PER SOTANOS, ARQUETAS, JARDINERIA I EN GENERAL OBRES SUBJECTES A MOLTA HUMITAT.
 • OBRES SUBMARINES O SUBJECTES AL PAS D'AIGÜES AGRESSIVES.
 • RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ HISTÒRICA.
 • FABRICACIÓ DE MOTLLES DECORATIUS.
 • IDEAL PER MESCLES AMB GRANULATS DE ORIGEN BIOLÒGIC I TOTALMENT COMPATIBLE AMB ELS AGLOMERANTS TRADICIONALS COM LA CALÇ.